Korespondencja

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Korespondencja

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach wymiany korespondencji jest Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Parkowa”, z siedzibą w Krakowie
przy ul. Parkowej 12, 30-538 Kraków, reprezentowane przez Dyrektora.
Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: centrum@parkowa12.krakow.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: (12) 656 09 94.
Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);
Dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany korespondencji.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych będą:
podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla CPOW „Parkowa”.
Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane do czasu zakończenia archiwizacji korespondencji.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo:
1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia korespondencji.
Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.
Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.