Programy własne

Praca wychowawcza, terapeutyczna, edukacyjna, profilaktyczna Centrum prowadzona jest w oparciu o przygotowywane przez pracowników programy przeznaczone, tak dla podopiecznych jak i dla ich rodziców, bądź opiekunów.

Dotychczas zostały wdrożone i zrealizowane następujące programy:

„Bezpieczna i aktywna młodość, wygrane życie” – program edukacyjno-terapeutyczny.
„Usamodzielnienie – droga do dorosłości” – przygotowujący młodzież do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki.
„Macierzyństwo – matka i dziecko”.
„Wczesne macierzyństwo – przyśpieszona dorosłość”.
„Mamo, tato pobaw się ze mną” – program edukacyjny dla rodziców.
„Ja i moje trudne dziecko” – program terapeutyczny dla rodziców.
„Kobieta w dziewczynie” – program przeznaczony dla wychowanek naszych placówek.
„Zacznijmy odpoczywać” – czyli relaksacja w pracy z wychowankami.
„Adolescencja – kryzys całej rodziny. Zagrożenia i wyzwania”.
„Być matką – być ojcem” – program terapeutyczno-edukacyjny .
„Przezwyciężyć zło” program z wykorzystaniem elementów Treningu Zastępowania Agresji w pracy z wychowankami
„Nie jest mi żal” – program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z rodzin alkoholowych
„Rodzina a zaburzenia rozwojowe dziecka w okresie dorastania”
„Rozumieć siebie i innych”- socjoterapia w pracy z wychowankami
„Wychowanek z charakterem”
„Zrozumieć nastolatka” – program edukacyjno-terapeutyczny dla rodziców
„Spróbujmy razem” – program profilaktyczno-terapeutyczny przeznaczony dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz ich rodziców
Placówka Pod Kopcem 10a

Grupa dzieci młodszych

Zabawy pobudzające rozwój dzieci w czterech podstawowych sferach:

Sfera kontroli postawy i lokomocji:
Zachęcanie do zmiany pozycji ciała: obracanie się na boki, unoszenie głowy, dźwiganie do siadania, obracanie do leżenia na brzuchu, pełzanie, przyjmowanie pozycji czworaczej, raczkowanie, siadanie z pomocą, samodzielne siedzenie, stanie z podtrzymywaniem, stanie bez oparcia, kucanie, chodzenie z podtrzymywaniem, samodzielne chodzenie.

  1. Sfera koordynacji wzrokowo-ruchowej:

Zabawy rozwijające kolejne etapy chwytu – pokazywanie zabawek i podawanie do chwytania dłonią, potrząsanie pod kontrolą wzroku, wypuszczanie i obserwowanie miejsca upadku.

Zabawy usprawniające manipulację niespecyficzną – podawanie po jednej zabawce do każdej dłoni, trzech zabawek do wyboru, przekładanie z dłoni do dłoni, poznawanie polisensoryczne.

Zabawy usprawniające manipulację specyficzną – podawanie konkretnych przedmiotów i uczenie wykorzystywania ich zgodnie z budową i przeznaczeniem np. klocki do piętrzenia, garnuszek do chwytania za ucho, ołówek do rysowania.

  1. Sfera mowy i myślenia

Zabawy zachęcające dzieci do własnej aktywności „wokalnej”: wydawania dźwięków nieartykułowanych, samogłosek, gruchania, gaworzenia, sylabizowania, wymawiania słów, łączenia słów z konkretnymi przedmiotami, osobami.

Zabawy zachęcające dzieci do rozumienia prostych związków przyczynowo-skutkowych, aktywnego poszukiwania schowanych przedmiotów, rozróżniania podstawowych kształtów.

  1. Sfera dojrzałości społecznej:

a) Budowanie pozytywnych relacji społecznych z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Zabawy uczące dzieci równoległego działania przy rówieśnikach, dzielenia się zabawką, reagowania na przykre doświadczenia, empatycznego podejścia do drugiego dziecka, współdziałania w zabawie.

Modelowanie przyjaznego, wzajemnego odnoszenia się do siebie dzieci i dorosłych, okazywania serdeczności, akceptacji, tworzenie poczucia bezpieczeństwa.

b) Kształtowanie nawyków grzecznościowych, higienicznych, żywnościowych.

Uczenie powitania, podania ręki, pomachania, wykonywania gestów o znaczeniu społecznym.

Wykonywanie czynności higienicznych w życzliwej atmosferze z nazywanie poszczególnych czynności i mytych części ciała. Karmienie łyżeczką, picie z kubeczka, gryzienie potraw o stałej konsystencji.

Grupa dzieci starszych

Zabawy ruchowe
uczące współdziałania w grupie, podporządkowania się regułom, usprawniające kondycję fizyczną dzieci.

  1. Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne

kształtowanie zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej, działania wg planu, systematyczności, wytrwałości.

  1. Zabawy dydaktyczne

rozwijające procesy poznawcze u dzieci: mowa, myślenie, wyobraźnia, uwaga, pamięć, spostrzegawczość.

  1. Zabawy tematyczne

zabawy z podziałem na określone role, zapoznające dzieci ze światem ludzi dorosłych, ze specyfiką danych zawodów, umożliwiające nabywanie właściwych kompetencji społecznych.

  1. Zabawy twórcze

pobudzanie wyobraźni, rozwijanie estetyki, ekspresji twórczej, poznawanie różnorodnych technik twórczych.

Pomagamy młodzieży i ich rodzinom poprzez oddziaływania opiekuńcze, wychowawcze, terapeutyczne i dydaktyczne.
Swoją pracę, w dużej mierze opieramy na programach własnych, które każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych klientów.