Akty prawne

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” działa w oparciu o następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720 z 2011r.)
  3. Uchwała nr XLVIII/1294/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr XC/1348/13 w sprawie przekształcenia Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa”, w Krakowie, ul. Parkowa 12.
  4. Statut
  5. Regulamin organizacyjny