Komu Pomagamy

Do naszych placówek przyjmowane są;

 1. dzieci, (począwszy od urodzenia) pozbawione opieki ze strony rodziców
 2. młodzież, która wykazuje zaburzenia zachowani i zaburzenia emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym, w tym: zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej), zaburzenia aktywności i uwagi, zaburzenia zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, mieszane zaburzenia zachowania i emocji, depresyjne zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa, mutyzm wybiórczy,
 3. małoletnie dziewczęta w ciąży, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów,
 4. małoletnie matki z dziećmi również pozbawione opieki ze strony rodziców. Warunkiem pobytu matek jest podjęcie przez nich nauki w szkołach o różnych profilach, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Zaburzenia zachowania cechują powtarzające się, występujące przynajmniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy zachowania buntownicze, agresywne lub antyspołeczne.

Prezentowane zaburzenia u dzieci objawiają się na różne sposoby, m.in.:

 • trudnościami z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem,
 • wybuchami złości,
 • ciągłym kłóceniem się,
 • nieprzestrzeganiem reguł społecznych,
 • stałym obwinianiem innych,
 • złośliwym i mściwym zachowaniem,
 • częstym używaniem wulgarnego języka.
 • pojawiającymi się kradzieżami,
 • kłamstwem,
 • powtarzającymi się ucieczkami z domu,
 • niszczeniem cudzej własności,
 • okrucieństwem wobec zwierząt,
 • znęcanie się fizyczne nad innymi osobami,
 • zastraszaniem.

Bardzo często tym zachowaniom towarzyszą

– trudności w przystosowaniu społecznym, jak:

 • nieumiejętność tworzenia pozytywnych relacji z rówieśnikami,
 • trudności w relacjach z dorosłymi (rodzice, nauczyciele)
 • braki (deficyty) umiejętności prospołecznych,

– zaburzenia systemu wartości (niewykształcony pozytywny system wartości)

 • łatwość w łamaniu norm moralnych i społecznych
 • zaburzona tożsamość

– problemy szkolne

 • nie realizowanie obowiązku szkolnego
 • notoryczne wagary
 • braki i opóźnienia szkolne
 • powtarzanie klasy
 • fobie szkolne.

Bardzo często u nastolatków pojawiają się zachowania autodestrukcyjne (np. samookaleczenia) jak też objawy depresyjne lub nerwicowe.

Tego rodzaju zaburzenia i trudności prowadzą do występowania w rodzinie poważnych problemów wychowawczych i zaostrzenia kryzysu.
Pomagamy rodzinie w kryzysie spowodowanym:

 • zaburzeniami struktury rodzinnej (rodzina rozbita, rozwód lub separacja, śmierć jednego z rodziców, rodzina adopcyjna)
 • chorobą w rodzinie (przewlekła, somatyczna, psychiczna, alkoholowa (lub narkomania)
 • trudnościami emocjonalnymi w rodzinie (stosowanie przemocy, słabe więzi rodzinne, problemy z porozumieniem się, odrzucenie dziecka przez jednego lub obojga rodziców, znęcanie się, molestowanie)
 • trudnościami bytowymi (bieda, bezrobocie, niski standard społeczny, bezradność rodziców)
 • nasilaniem się trudności wychowawczych.