Regulamin Wychowanka

Regulamin Wychowanka
placówek obsługiwanych przez
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”

Wstęp

Sprawujemy nad Tobą opiekę w imieniu Twoich rodziców i na podstawie decyzji sądu opiekuńczego, odpowiadamy za Twój rozwój, Twoje bezpieczeństwo i zdrowie – pragniemy pomóc Ci i w osiągnięciu pozytywnych celów życiowych.

Pamiętaj – jeśli jesteś niepełnoletni – to dorośli decydują o Tobie, jeśli przebywasz w Placówce mimo ukończonych 18 lat, bo nadal się uczysz – musisz szanować reguły
i zasady tu obowiązujące.

  Twoje Prawa                  Twoje obowiązki

Masz prawo do opieki i zainteresowania

Masz prawo do wyrażania swoich uczuć, przekonań i poglądów.
Pamiętaj, aby robić to w sposób aprobowany społecznie – nie możesz poprzez wyrażanie własnego zdania nikogo ranić czy krzywdzić

Masz prawo do kontaktów z rodziną
i przyjaciółmi w dniach i godzinach uzgodnionych z wychowawcą.
Kontakty te niekiedy mogą odbywać się w oparciu o zasady ustalone przez sąd.
Tak jak w domu rodzinnym troszczymy się o twoje bezpieczeństwo – gdzie idziesz, z kim idziesz, kiedy wrócisz i kto Cię odwiedza.

Masz prawo do praktyk religijnych

Masz prawo do nauki na odpowiednim dla siebie poziomie i przywilej korzystania z szerokiej pomocy dydaktycznej
To zarazem jeden z Twoich najważniejszych obowiązków – masz obowiązek brania udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych planem lekcji w przygotowywaniu się do nich, oraz poprzez uczestnictwo w „odrabiankach”.

Brak zadanych lekcji nie zwalnia Cię od systematycznego wysiłku intelektualnego

Masz prawo do korzystania ze wszystkich zajęć organizowanych przez placówkę w szczególności specjalistycznych (terapeutycznych)
To także Twój obowiązek – udział w nich ma pomóc ci w pracy nad sobą i w lepszym zrozumieniu innych – tylko w usprawiedliwionych przez wychowawcę sytuacjach możesz być z nich zwolniony

Masz prawo do opieki medycznej,
pomocy farmakologicznej oraz do ochrony Twojego zdrowia.
Nie możesz sam zmieniać przebiegu terapii i leczenia np. poprzez odmowę zażywania zleconych leków – takie działania narażają cię na niebezpieczeństwo poważnych komplikacji zdrowotnych

Placówka to Twoje obecne miejsce zamieszkania.
Masz prawo do intymności, spokoju i poczucia bezpieczeństwa w miejscu, w którym mieszkasz,

Masz prawo do korzystania z wyposażenia Placówki

 • dbaj o nie! To przede wszystkim od Ciebie zależy czy stworzymy w niej drugi dom…
  Nie hałasuj – inni też mają prawo do spokojnej, przyjaznej atmosfery,

Nie możesz niszczyć pomieszczeń i wyposażenia – za wszelkie zniszczenia musisz ponieść konsekwencje i zadośćuczynić.
Niestety – nie możesz mieć swobodnego dostępu do wszystkich pomieszczeń – niektóre służą tylko dorosłym – wchodząc tam przeszkadzasz im w pracy.

Masz prawo do poszanowania własnej pracy
Szanuj pracę własną i innych – kolegów i koleżanek z grupy i dorosłych. Wykonuj rzetelnie dyżury porządkowe i prace na rzecz domu, w którym mieszkasz.

W czystym i zadbanym miejscu miło spędza się czas! Dbaj o estetykę i czystość pomieszczeń – staraj się, aby Twoja obecność wpływała na miłą atmosferę.

Masz prawo do opieki dorosłych – oni odpowiadają za Twoje bezpieczeństwo.
Nie możesz sam oddalać się z Placówki bez wiedzy i zgody wychowawcy.
O takim postępowaniu musi być informowany Sąd, Policja, Rodzice, MOPS.

Masz prawo do poszanowania własnej godności

Masz prawo do życzliwego i kulturalnego stosunku innych do Ciebie.
Szanuj swoich kolegów, wychowawców, opiekunów, pracowników placówki i nauczycieli. Pamiętaj, że nie wolno Tobie wykonywać zdjęć i nagrań np. telefonem komórkowym wychowanków, ani pracowników Placówki.

Masz obowiązek kulturalnego i życzliwego odnoszenia się do innych – pamiętaj wszelkie przejawy agresji słownej i fizycznej oraz próby zastraszania innych są przestępstwem – podlegają odpowiedzialności karnej.
Bezwzględnie i kategorycznie nie wolno Ci: spożywać alkoholu, stosować środków odurzających i innych niebezpiecznych dla zdrowia używek.
Nie możesz ich wnosić do Placówki.

Masz prawo do intymności i posiadania rzeczy osobistego użytku, w tym także telefonu komórkowego czy laptopa.
Jednak w godzinach zajęć lekcyjnych (od 8.00 -15.00) oraz w  godzinach nocnych (od 21.30 – 7.00)  jesteś proszony aby wyłączyć swój telefon i pozostawić go u wychowawcy.

Nie możesz zabierać rzeczy kolegów i korzystać z nich bez ich zgody.
Zabranie cudzej własności bez zgody właściciela będzie traktowana jak kradzież i możesz wówczas ponieść konsekwencje swojego zachowania.

Masz prawo do zgłaszania swoich propozycji i uwag np. w trakcie spotkań społeczności. Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby, chcemy znać Twoje problemy, zmartwienia, kłopoty, lęki i obawy. Możesz z pełnym zaufaniem podchodzić do każdego z pracowników merytorycznych z prośbą o pomoc w rozwiązaniu Twojego problemu.
Czasem dobre rozwiązanie jakiegoś problemu wymaga kompromisu – pamiętaj o tym !!!

Masz prawo do samodzielności i dokonywania wyboru.

Zasada ta nie może dotyczyć wszystkich aspektów Twojego życia, w wielu sytuacjach musisz podporządkować się oczekiwaniom dorosłych – chcemy abyś nie miał przekonania, że wszystko się Tobie należy – musisz mieć świadomość, że powodzenie w życiu zależy od Twojej pracy.

Jesteś odpowiedzialny za swoje postępowanie – nie będziemy Cię zawsze chronić przed konsekwencjami złych decyzji.

Chcemy nauczyć Cię podejmowania dobrych decyzji, ale też przewidywania skutków swego postępowania.

Celem nas wszystkich jest dobre przygotowanie Cię do samodzielnego życia w przyszłości.

Masz prawo do odpowiedniego standardu życia, który określają odrębne przepisy i zabezpieczenia socjalnego.
Masz prawo do tego, by Twój indywidualny wychowawca był mediatorem w ważnych dla Ciebie sprawach na terenie Placówki i poza nią.

Jedną z metod rozwiązywania konfliktów na terenie Placówki jest mediacja, a dobrowolny udział w niej zakończony zawarciem ugody skutkuje złagodzeniem konsekwencji dla zwaśnionych stron.

Pragniemy dać Tobie opiekę i służyć pomocą do momentu, gdy stanie się możliwy Twój powrót do domu lub do chwili Twego usamodzielnienia się – musisz jednak wiedzieć, że w razie nie przestrzegania zasad Regulaminu i naruszeniu prawa Placówka może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie Cię do innego typu Ośrodka.

Regulamin placówki powstał w celu ułatwienia Tobie życia – dlatego konieczne jest zapoznanie się z nim i jego przestrzeganie.