Cookie policy

Cookie Policy, RODO
Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej www.parkowa.krakow.pl, której właścicielem jest Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie.

Czym są pliki “cookies”?

Pliki “cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików “cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Stałe pliki cookie
Pliki cookie konieczne do przeprowadzenia podstawowych czynności w serwisie, takich, jak transakcje i umieszczanie ogłoszeń. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu ręcznego usunięcia.

Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu oraz wyświetlaniu ostatnio oglądanych ogłoszeń na stronie głównej. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików „cookies”

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z pomocy.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” z siedzibą przy ul. Parkowej 12 w Krakowie.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Julia Szablowska – biuro@personal-data.pl.

Dane będą przetwarzane na podstawie przesłanek wymienionych w art. 6 ust.1 RODO. Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym przez Państwa odbiorcom; podmiotom zewnętrznym, z którymi zawarto umowę powierzenia danych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
(z wyłączeniem prowadzonej korespondencji na portalu społecznościowym Facebook – dane przechowywane są na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki). Państwa dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
lub profilowania.

Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.

Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Strona: CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH „PARKOWA” (parkowa12.krakow.pl) i podstrony.
Pomagamy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom poprzez oddziaływania opiekuńcze, wychowawcze, terapeutyczne i dydaktyczne.
Swoją pracę, w dużej mierze opieramy na programach własnych, które każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych klientów.