Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”  jest jednostką w ramach, której działa sześć placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego  świadczących specjalistyczną pomoc dzieciom od urodzenia, dzieciom starszym, młodzieży wykazującej zaburzenia zachowania i zaburzenia emocji oraz małoletnim dziewczętom w ciąży i małoletnim matkom z dziećmi, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów. Centrum zapewnia obsługę ekonomiczną, administracyjną i organizacyjną placówek działających w sześciu różnych lokalizacjach Miasta Krakowa:
1)   przy ul. Parkowej 12 przeznaczona dla 14 wychowanków
2)  przy ul. Parkowej 12b przeznaczona dla 10 wychowanków
3)   przy ul. Działkowej 24 przeznaczona dla 12 wychowanków
4)   przy ul. Świętego Benedykta 11 przeznaczona dla 6 wychowanków
5)  przy ul. Aleja Pod Kopcem 10a przeznaczona dla 14 wychowanków
6)  przy ul. Aleja Pod Kopcem 26 przeznaczona dla 14 wychowanków
Placówki wchodzące w skład Centrum mają charakter specjalistyczno-terapeutyczny, obejmują bowiem opieką i wychowaniem dzieci od urodzenia i dzieci starsze wykazujące różnego rodzaju deficyty, młodzież sprawiającą trudności wychowawcze związane z kryzysem wieku dojrzewania, konfliktami rodzinnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocji oraz zaburzeniami psychicznymi (stany depresyjne, lękowe, fobie szkolne, próby samobójcze). Centrum zostało utworzone przez Radę Miasta Krakowa z przekształcenia Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” działającej nieprzerwanie od 1997 roku.
 
NASZYM CELEM JEST POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZINOM:
  • w uzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i odpowiedniej do wieku dziecka opieki specjalistycznej,
  • w minimalizowaniu zaburzeń emocji i zaburzeń zachowania,
  • w nabywaniu umiejętności radzenia sobie ze złością oraz napięciem emocjonalnym,
  • w redukcji poziomu agresji i umiejętnym rozładowaniu gniewu,
  • w nabyciu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych,
  • w poprawie relacji: dziecko – rodzic, rodzic – dziecko,
  • w przezwyciężeniu problemów wychowawczych wieku dojrzewania
  • w odpowiednim przygotowaniu do macierzyństwa i porodu – małoletnim dziewczętom w ciąży,
  • w nabywaniu umiejętności odpowiedniej opieki nad swoim dzieckiem – małoletnim matkom z dziećmi.
 

Wizja

Specjalizacja

Prowadzimy wysoko wyspecjalizowaną działalność opiekuńczą, wychowawczą i terapeutyczną dla dzieci od urodzenia, dzieci starszych, młodzieży z zaburzeniami zachowania lub zaburzeniami emocji, dla małoletnich dziewcząt w ciąży oraz małoletnich matek z dziećmi, które z różnych powodów zostały pozbawione opieki i wsparcia ze strony rodziców bądź opiekunów.

Edukacja

Zapewniamy swoim podopiecznym kontynuowanie edukacji na odpowiednim poziomie.

Rodzina

Pomagamy również rodzicom dzieci przebywających w Placówkach organizując dla Nich zajęcia indywidualne i grupowe oraz konsultacje.

Własne programy

Realizujemy swoje zadania w oparciu o własne programy wychowawczo- terapeutyczne dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników rozumiejących problemy i potrzeby młodego człowieka.

Aktualności

Remont kolejnych pomieszczeń rozpoczęty

  • 24 października 2018

Już wkrótce nasi wychowankowie uzyskają dodatkowe i wyremontowane pomieszczenia w placówce Pod Kopcem 26. Zwiększy się liczebność placówki ale też i komfort zamieszkania w niej. Już teraz dziękujemy wszystkim życzliwym nam osobom za pomoc i wsparcie w tym przedsięwzięciu.             

Czytaj więcej
vgr24h365.net