Procedura przyjęć

Placówki funkcjonujące w ramach Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” (przy ul. Parkowa 12, Parkowa 12b, Działkowa, Benedykta, Al. Pod Kopcem 10 a i Al. Pod Kopcem 26) podejmują działania zmierzające do powrotu dziecka do środowiska rodzinnego, w tym umożliwienie kontaktu z rodzicami, bądź do umieszczenia w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, przysposabiającej lub do jego usamodzielnienia.
Placówki zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami emocji, zachowania i innymi zaburzeniami psychicznymi a także dzieciom od urodzenia pozostającym bez opieki rodziców oraz nieletnim dziewczętom w ciąży i nieletnim matkom.

Do placówek przy ul. Parkowa 12, Parkowa 12b, Działkowa, Św. Benedykta oraz przy Al. Pod Kopcem 26 dzieci przyjmowane są  po uprzednim zakwalifikowaniu.
Kwalifikacji dziecka do placówki dokonuje Zespół Kwalifikacyjny w oparciu o wyniki badań dokonanych w szczególności przez psychologa, pedagoga, lekarza psychiatrę, m.in. za pomocą narzędzi takich jak: testy psychologiczne, kwestionariusze, wywiad psychologiczny, wywiad lekarski i kontakt indywidualny oraz w oparciu o zebraną dokumentację.
W skład Zespołu Kwalifikacyjnego wchodzą w szczególności:
1) Dyrektor Centrum lub jego Zastępca, jako przewodniczący Zespołu,
2) Psycholog wyznaczony przez dyrektora Centrum,
3) Pedagog wyznaczony przez dyrektora Centrum,
4) Lekarz psychiatra,
5) Inne osoby – stosownie do potrzeb.
Zespół Kwalifikacyjny podejmuje decyzję w sprawie kwalifikacji dziecka do placówki w ciągu 45 dni od otrzymania wniosku o przyjęcie do placówki.
O umieszczeniu dziecka w danej placówce decyduje dyrektor Centrum po zasięgnięciu opinii Zespołu Kwalifikacyjnego.
Dziecko przyjmowane jest do placówki w ramach posiadania wolnych miejsc.
Dziecko przyjmowane jest do placówki na podstawie:

  1. Postanowienia Sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego.
  2. Skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Rozpoczynając procedurę kwalifikacyjną do przyjęcia dziecka do placówki dyrektor Centrum przydziela kwalifikowanej osobie psychologa, który odpowiedzialny jest za cały proces kwalifikacyjny oraz za wydanie stosownej opinii kwalifikacyjnej. Przygotowana opinia przesyłana jest do MOPS w Krakowie. Dziecko do placówki (jeśli posiada wolne miejsce) może być przyjęte niezwłocznie po otrzymaniu skierowania.
Celem kwalifikacji jest:
a)     rozpoznanie czy zgłoszona osoba spełnia kryteria niezbędne do pobytu w placówce,
b)     zgromadzenie niezbędnej dokumentacji o dziecku i jego rodzinie,
c)     dokonanie wstępnej diagnozy problemów dziecka i jego rodziny.
Kryteria przyjęć:
a) ukończony 10 rok życia,
b) obecność zaburzeń emocji, zachowania oraz innych zaburzeń psychicznych nie  wymagających całodziennych lub całodobowych świadczeń zdrowotnych,
c) norma intelektualna lub upośledzenie w stopniu lekkim.
Zespół Kwalifikacyjny postanawia o nie zakwalifikowaniu dziecka do placówki w przypadku:

  1. Nie stwierdzenia u niego występowania znamion zaburzeń zachowania przez które rozumie się również zaburzenia emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym,
  2. Zdiagnozowania u dziecka choroby psychicznej wymagającej hospitalizacji,
  3. Upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  4. Stwierdzenia zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  5. Stwierdzenia faktu uzależnienia dziecka od środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.

Do placówki przy Al. Pod Kopcem 10 a dzieci, małoletnie dziewczęta w ciąży oraz małoletnie matki przyjmowane są bez kwalifikacji w ramach posiadania wolnych miejsc w placówce.