Spróbujmy razem

Cele programu:

  • Przepracowanie z młodzieżą doświadczanych przez nią problemów w rodzinie alkoholowej,
  • Wyposażenie dzieci w umiejętności służące przezwyciężeniu trudności psychicznych wynikających z życia w rodzinie alkoholowej,
  • Uświadomienie rodzicom wpływu problemu alkoholowego w rodzinie na dysfunkcje rodziny i zachowanie dzieci,
  • Rozpoznanie innych zagrożeń mających wpływ na funkcjonowanie dziecka a mogących w różny sposób wynikać z problemu alkoholowego w rodzinie