Rozumieć siebie i innych

Czyli socjoterapia w pracy z wychowankami.

Wychowankowie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” przebywają tutaj ze względu na posiadane deficyty emocjonalne i występujące zaburzenia zachowania.

Dotyczą one głównie:

 1. Trudności w rozumieniu i radzeniu sobie ze swoimi uczuciami -przede wszystkim z lekiem, napięciem i złością, które to uczucia są wyrażane poprzez różne formy agresywnych reakcji (np. wulgaryzmy, naśmiewanie się z innych, agresję fizyczną) i zaburzonego zachowania (np. kłamstwa, kradzieże, samowolne wyjścia, szkodliwe nawyki).
 2. Nieumiejętności skutecznego porozumiewania się i współpracy z innymi (trudności w rozumieniu siebie i innych, niskie poczucie wartości).
 3. Braku uporządkowanej, pozytywnej hierarchii wartości.
 4. Deficytów wychowawczych, np:
  • nieumiejętności dbania o siebie , swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
  • nieumiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych
 5. Trudności w radzeniu sobie z problemami okresu dojrzewania.

Proponowany program socjoterapeutyczny ma na celu pracę z młodzieżą nad niwelowaniem tych deficytów. Jego rolą jest również wspomaganie wychowawczych oddziaływań kadry pedagogicznej.

Cele programu:

 1. Przełamanie nieśmiałości i budowanie zaufania w grupie.
 2. Edukacja emocjonalna wychowanków: uczenie radzenia sobie ze swoimi uczuciami w konstruktywny sposób.
 3. Nabywanie umiejętności lepszego porozumiewania się z innymi ludźmi i współpracy z nimi.
 4. Kształtowanie pozytywnego systemu wartości.
 5. Lepsze rozumienie siebie przez wychowanków.
 6. Poprawa samooceny.
 7. Kształcenie postaw prozdrowotnych.