Przezwyciężyć zło

Elementy Treningu Zastępowania Agresji w pracy z wychowankami w skład którego wchodzi:

  • Trening Kontroli Złości,
  • Trening Umiejętności Prospołecznych
  • Trening Wnioskowania Moralnego

Trening Zastępowania Agresji został opracowany przez Arnolda

P. Goldsteina i jego współpracowników z uniwersytetu w Syracuse (USA). Jego adresatami są młodzi ludzie z dostrzegalnymi deficytami prospołecznych zachowań, nie radzący sobie z życiem, nie przestrzegający przyjętych norm społecznych.

Warunkiem uczestnictwa w treningu jest nieobecność choroby psychicznej oraz norma intelektualna .

Metoda ta należy do grupy metod behawioralno- poznawczych. Przyjęta teza mówi, że zachowanie agresywne jest skutkiem braku wielu umiejętności prospołecznych, co w sytuacji wywołanej przez zewnętrzne zdarzenie prowadzi do pojawienia się uczucia złości. Nieumiejętność rozpoznania złości oraz konstruktywnego poradzenia sobie z nią eskaluje agresję. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na występowanie zachowań agresywnych bywa niskie stadium rozwoju moralnego młodego człowieka: trudność w rozpoznawaniu dobra i zła, w pokierowaniu własnym postępowaniem w oparciu o sumienie, słabe umiejętności poznawcze.

Duże znaczenie w TZA przywiązuje się do nagradzania uczestników za wszystkie pozytywne rozwiązania, pomysły, zachowania. Trenerzy demonstrują jedynie strategie postępowania w danej sytuacji (tzw. Kroki). Modelowane zachowanie dotyczy zawsze przykładów podanych przez młodzież. Służy to stałemu wzmacnianiu poczucia wartości i sprawczości u młodzieży – buduje zaufanie do samego siebie.