Wolontariat, adopcja, rodzina zastępcza

Wolontariusz mile widziany

W placówce przy Aleja Pod Kopcem 10 a – „Brzechwa 1” oraz Aleja Pod Kopcem 26 – „Brzechwa 2” mile widziani są wolontariusze do pomocy w opiece nad naszymi najmłodszymi podopiecznymi.

Jeśli lubisz małe dzieci, masz wolny czas, który mógłbyś poświęcić najmłodszym – zostań naszym wolontariuszem. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i możliwość zaangażowania się.

Czy masz jeszcze wolny czas?
Zastanów się, czy w natłoku zajęć, znajdziesz jeszcze czas na dodatkowe obowiązki. Czy swój wolny czas chcesz poświęcić dla innych? Jeśli tak to sprecyzuj ile masz tego czasu i w jakich dniach i godzinach w ciągu tygodnia. Lepiej jest powiedzieć, że ma się czas w czwartek popołudniu czy każdego dnia do południa, niż że ma się dużo wolnego czasu. To z pewnością ułatwi dalszy kontakt z nami.
Szukamy osób do systematycznej pracy wolontaryjnej, ze względu na duże przywiązanie dzieci do swoich nowych „opiekunów”.

Wolontariuszem może być osoba, która:

  • jest pełnoletnia
  • nie była karana za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych
  • została poinformowana przez dyrektora placówki o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce
  • została ubezpieczona przez dyrektora Centrum od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy ma aktualne badania lekarskie (badania sanitarno-epidemiologiczne – nosicielstwo, VDRL, OB, morfologia, mocz, RTG klatki, HBS). Nie wystawiamy skierowań na badania !

Dyrektor Centrum zawiera z wolontariuszem porozumienie, w którym określa się m.in.:

  • zakres i sposób wykonywania zadań, których podejmuje się wolontariusz, oraz czas trwania współpracy
  • zobowiązania wolontariusza do działania w porozumieniu z koordynatorem lub wychowawcą
  • zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce.

Jeżeli masz pytania napisz na adres:   wobrzechwa@op.pl

Adopcja krajowa i rodzina zastępcza

Wszyscy, którzy rozważają możliwość adopcji dziecka lub zostania rodziną zastępczą powinni skontaktować się z najbliższym ośrodkiem adopcyjnym lub powiatowym centrum pomocy rodzinie. To właśnie te ośrodki przygotowują i kwalifikują kandydatów na przyszłych rodziców. One także pomagają w załatwianiu wszystkich związanych z tym formalności.

Ośrodki adopcyjne w Krakowie:

Ośrodek Adopcyjny
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel./fax 12/632 11 71

Ośrodek Adopcyjny
Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”
os. Zielone 1
Kraków
tel./fax 12/642 12 16

Ośrodek Adopcyjny
„Dzieło Pomocy Dzieciom”
ul. Rajska 10
31-124 Kraków
tel./fax 12/631 03 00

Adopcja zagraniczna 

Osoby zainteresowane adopcją dziecka z Polski, a niemieszkające w Polsce i/lub niemające obywatelstwa polskiego muszą zostać przeszkolone i zakwalifikowane przez organizacje będące odpowiednikami naszych ośrodków adopcyjnych w swoim miejscu zamieszkania (w każdym kraju noszą one inną nazwę). Trzeba upewnić się, że dana organizacja jest uprawniona do współpracy z Polską.

Wszystkie adopcje zagraniczne odbywają się jedynie za pośrednictwem jednego z trzech ośrodków w Warszawie:

Krajowy Ośrodek Adopcyjny
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa
tel. 0048/22/425 46 88

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa
tel. 0048/22/621 10 75 72

Katolicki Ośrodek Adopcyjny
ul. Ratuszowa 5
03-461 Warszawa
tel. 0048/22/818 54 30